Điều khoản

Điều khoản

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản được đăng tải ở đây.

1. Hành vi ứng xử của thành viên

A. Các nội dung chính trị, tôn giáo, sắc tộc và đồi trụy

Bạn đồng ý rằng:

 1. Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
 2. Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 3. Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

B. Cách thức ứng xử:

Bạn đồng ý rằng sẽ KHÔNG tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất kỳ hình thức nào:

 1. Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp.
 2. Các thông tin sai và lệch lạc.
 3. Các hình ảnh của người khác mà chưa nhận được sự đồng ý của người đó.
 4. Bất kì thông tin cá nhân của người khác mà chưa được người đó đồng ý.

C. Gây rối, hoạt động phạm pháp:

Bạn cũng đồng ý thêm rằng:

 1. Chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.
 2. Bạn sẽ không sử dụng các dịnh vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp.
 3. Không cố gắng để truy nhập bất hợp pháp đến Dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của người dùng khác.
 4. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.